Vad UDT står för och vad det gör

UDT:s logotypUDT är kontoret för teknisk inspektion - en statlig institution som inrättades för att garantera säkerheten för alla tekniska maskiner och installationer som omfattas av teknisk tillsyn. UDT:s grund är lagstadgad, främst lagen av den 21 december 2000 om teknisk tillsyn. I denna lag får vi veta vad kontoret för teknisk kontroll ansvarar för. Dess uppgifter omfattar:

 • Kontrollera, övervaka och följa lagstiftningen om säkerhet vid användning av teknisk utrustning och om teknisk övervakning.
 • föra register över den tekniska utrustning som tas i bruk
 • certifiering av kvalitetssystem för teknisk utrustning
 • teknisk övervakning av teknisk utrustning
 • Analys av effekterna av tekniska fel och kontinuerlig övervakning av hur farliga dessa anordningar är.
 • Utarbeta beslut och yttranden om genomförandet av den tekniska tillsynen.
 • Verksamhet som syftar till att förbättra yrkeskunskaperna hos tillverkare och användare av teknisk utrustning när det gäller säker drift.
 • Upprättande av utbildningsprogram för dem som använder och underhåller teknisk utrustning.
 • Prövning av kvalifikationerna hos dem som tillverkar teknisk utrustning och dem som uppgraderar, underhåller, sköter och reparerar den.

Teknisk övervakning och utrustning

Teknisk kontroll är varje aktivitet som registreras i lagen om teknisk kontroll för att säkerställa säker drift och användning av teknisk utrustning. De tekniska anordningar som omfattas av den tekniska tillsynen har fastställts i ett dekret från ministerrådet av den 7 december 2012. Förteckningen över alla maskiner är mycket lång och omfattar anordningar som t.ex. kan utgöra en fara genom expansion av trycksatta gaser, fördelning av farliga laster under transporten (t.ex. ångpannor, vätskepannor, tankar och cisterner för flytande gas) samt alla s.k. hanteringsmaskiner (t.ex. hissar, kranar). Utrustning som omfattas av teknisk övervakning omfattar också:

man som står vid rulltrapporna

 

 • Mobila plattformar
 • Kranar med lyftkranar
 • Stapelkranar
 • Person- eller fraktkranar
 • Trappor och rulltrappor
 • Utrustning för funktionshindrade personer
 • Mobila lastbilar
 • Lyftvagnar.

Och även:

 • Tryckkokare
 • Rörledningar
 • Rörliga plattformar
 • Linbanor
 • Lastningsutrustning
 • Kranar på räls

Om UDT:s kvalifikationer

Det är mycket viktigt att en anläggning som tillverkar, reparerar, moderniserar eller monterar teknisk utrustning har ett tillstånd som utfärdats av UDT. Vi talar här om anläggningar som finns i vårt land och om utländska företag. UDT-kvalifikationer även fastställa kvalifikationerna hos varje enskild arbetstagare i anläggningen för service, reparation eller drift av utrustning som är föremål för teknisk övervakning, särskilt hanteringsutrustning.

Certifikat som utfärdas av kontoret för teknisk inspektion bekräftar de anställdas kunskaper om lagstiftning och regler samt kunskaper om de tekniska förutsättningarna för teknisk tillsyn. Certifikatet bekräftar färdigheter i att använda eller underhålla utrustning under teknisk övervakning.

En fabriksanställd som vill få en UDT-licens måste avlägga ett statligt prov inför en provningsnämnd. Provet består av en teoretisk och en praktisk del.

En fördelaktig lösning för att få en UDT-licens är att gå en kurs och skaffa sig de nödvändiga kunskaperna.

Centrum för utbildning av operatörer erbjuder högkvalitativ UDT-utbildning. Du är varmt välkommen.

ANMÄLNING: +48 504 477 077