Säker drift och underhåll av brandsläckare

Brandsläckaren är grundelementet i varje arbetsplatsutrustning, inte bara där det finns risk för brand eller explosion. Dessutom måste varje anställd vara obligatoriskt utbildad i hälso- och säkerhetsregler angående driften av brandsläckaren. Men om en brandsläckare verkligen är avsedd att skydda arbetare bör den underhållas och användas på rätt sätt. 

Underhållspersonal vid brandsläckaren

Underhåll av brandsläckare

Enligt lagbestämmelserna om brandskydd behöver den som underhåller handhållen brandsläckningsutrustning och andra brandsläckningsanordningar inte ha några specialistkompetenser. Därför kan underhåll av brandsläckare utföras av vem som helst, förutsatt att han uppfyller de nationella standarderna och tillverkarens. 

Varje brandsläckare har individuell information från tillverkaren om hur och hur ofta man ska utföra underhåll på släckaren. Beroende på typ av brandsläckare och dess användning kan underhållet behöva utföras mer eller mindre ofta. Det är dock viktigt att komma ihåg att underhåll av en brandsläckare och brandutrustning bör utföras minst en gång om året. Detta är mycket viktigt eftersom en brandsläckare och brandutrustning som inte underhålls utgör en verklig fara och kan leda till tragedi där den var avsedd att hjälpa till. 

Drivs av brandsläckare

Även om vem som helst kan utföra underhåll av brandsläckare, erbjuder många utbildningscenter speciella certifieringskurser för brandsläckare. Sådana tillstånd tillåter också att brandsläckaren repareras på platser där eventuella skador kan uppstå. Det är mycket viktigt att få en skadad brandsläckare reparerad av ett lämpligt företag eller en kvalificerad fackman. Försök att reparera brandsläckningsutrustning kan inte bara skada den ytterligare, utan även utsätta arbetare för brandrisker. Om brandsläckarens underhåll upptäcker några defekter, kontakta omedelbart en lämplig specialist som kommer att kunna reparera det. 

Priser för reparation av brandsläckare

Priserna för att reparera brandsläckningsutrustning beror på dess typ. Beroende på vilken typ av brandsläckare som ska repareras kan priserna börja från 10 PLN, med den övre gränsen vanligtvis 160 PLN. Priset för en brandsläckarereparation är inte högt, vilket framgår, och i gengäld garanterar det säkerheten för de anställda i byggnaden. 

Drift av brandsläckaren

Brandsläckare för fordon

De flesta brandsläckningsutrustningar kräver ingen särskild utbildning från användarna för att använda den i en nödsituation. Varje brandsläckare har individuella instruktioner om hur den ska användas. Dessutom är säker drift av brandsläckaren mycket ofta en av punkterna i hälso- och säkerhetsutbildningen. Det är värt att se till att alla anställda är väl förtrogna med hur en brandsläckare fungerar och vilka typer av släckare som används för att släcka vilka bränder. Sådan kunskap ökar avsevärt säkerhetsnivån på arbetsplatsen. 

Brandsläckare är en obligatorisk del av alla byggnader där människor arbetar. Bristande kunskap om hur en brandsläckare fungerar eller hur den ska underhållas på rätt sätt utgör en verklig och allvarlig risk för hälsa och liv. Därför är det bra att förutom att se till att underhållet är korrekt och att reparationer utförs av yrkesmän, komma ihåg att alla utan undantag bör veta hur en brandsläckare fungerar. 

ANMÄLNING: +48 504 477 077