Vem riktar sig utbildningen i hälsa och säkerhet till?

Fotogalleri med deltagare i utbildningen i arbetsmiljö för personer som utför farligt arbeteEn särskild inbjudan till hälso- och säkerhetsutbildningen riktar sig till anställda och chefer på arbetsplatser med tankar ovan jord, under jord och i slutna utrymmen samt företag som reparerar och underhåller tankar.

Utbildningen riktar sig främst till dem som utför särskilt farligt arbete. Vad innebär detta exakt? Hur kontrollerar vi om vårt yrke också faller inom denna kategori?

Särskilt farliga yrken - egenskaper

Katalogen över särskilt farliga yrken är bred. Den omfattar bland annat följande arbeten:

 • Byggnads-, rivnings-, renoverings- och monteringsarbeten som utförs utan att arbetsplatsen eller en del av den behöver avbrytas;
 • i tankar, kanaler, inredningar i teknisk utrustning och andra farliga slutna utrymmen;
 • använda farliga material;
 • I förbränningskammare i pannor, rökgaskanaler, elektrofilter, panncylindrar, lagerbehållare, kanaler och rännor samt i tankar för flytande och gasformiga bränslen;
 • inuti behållare för kol, kolstoft, slagg och aska och andra behållare och utrymmen där giftiga, frätande, kvävande, brandfarliga eller explosiva gaser eller vätskor kan förekomma;
 • underhåll, modernisering och reparation av strömförande elektrisk utrustning;
 • som rör identifiering och kapning av kraftkablar.

Detta är bara några av de yrken som är särskilt farliga. Om du fortfarande är osäker på om din befattning också kräver specialutbildning i hälsa och säkerhet, kan du använda dig av kontakta oss!. Ekonomi- och arbetsmarknadsministerns förordning om utbildning inom arbetarskyddsområdet (2004 års lagbok nr 180, punkt 1860, med ändringar) kommer också till undsättning. I denna rättsakt definieras i första hand:

 • Utbildningens omfattning,
 • Särskilda bestämmelser om utbildning i hälsa och säkerhet,
 • krav på utbildningsprogrammens innehåll och genomförande,
 • hur utbildningen dokumenteras,
 • fall där arbetsgivare eller arbetstagare kan undantas från viss utbildning.

Hälso- och säkerhetsutbildning och arbetsgivarens skyldigheter

Hälso- och säkerhetsutbildning är reglerad i lag. Detta anges i den ovannämnda förordningen, närmare bestämt i § 15.1. I denna paragraf anges att fortbildning för arbetstagare som arbetar i manuella arbeten ska genomföras i form av undervisning minst en gång vart tredje år. På platser där särskilt farligt arbete utförs ska de anställda dock genomgå sådan utbildning minst en gång om året! Arbetsgivaren ska anvisa arbetstagare som är anställda i särskilda befattningar till periodisk utbildning, med beaktande av typen och villkoren för det arbete som utförs i dessa befattningar och de krav som fastställs i bestämmelserna.

Arbetsgivaren är skyldig att upprätta och uppdatera en förteckning över särskilt farligt arbete på arbetsplatsen. Arbetsgivarens ansvar för hälsa och säkerhet omfattar dessutom följande:

 • Fastställande av särskilda hälso- och säkerhetskrav,
 • Att säkerställa direkt övervakning av detta arbete av personer som är utsedda för detta ändamål, lämpliga skyddsåtgärder,
 • instruktion av de anställda om den personliga arbetsfördelningen och om i vilken ordning arbetsuppgifterna ska utföras,
 • se till att endast auktoriserade och vederbörligen instruerade personer har tillträde till platser där sådant arbete utförs.

Om du behöver utbildning i hälsa och säkerhet - kontakta oss gärna!

ANMÄLNING: +48 504 477 077