Hur blir jag certifierad som operatör av utrustning för fyllning och tömning av tankar för farliga ämnen?

UNO-utrustning är en påfyllningsenhet som används för att hälla farliga ämnen, inklusive bränslen. De används också för att lossa dem.

Utrustning för att fylla och tömma tankar.

För att få arbeta med UNO-utrustning måste du få lämpliga tillstånd. UNO-kursen i teknisk övervakning av transporter måste genomföras. Under kurserna får deltagarna lära sig om säkerhetsrutiner, typer och risker som kan orsakas av last enligt ADR-konventionen. På utbildningen får praktikanten också lära sig vilka arbetsuppgifter en maskinförare har. En person som i framtiden vill fylla eller tömma tankar måste åtminstone

 • Få kompetens, vilket ska styrkas genom att uppnå ett förarbevis för hällare.
 • Ha kunskap om den utrustning som används på arbetsplatsen och om dess tekniska parametrar.
 • Kunskap om teknisk och operativ dokumentation.
 • Kunna förbereda en säker arbetsplats
 • Känna till principerna för första hjälpen
 • Vet vad du ska göra vid nödsituationer, bränder eller andra olyckor.
 • Kontinuerlig övervakning av mät- och kontrollindikatorer.

Olika typer av munstycken och tankar används i UNO:s verksamhet. Det är därför viktigt att operatören bekantar sig med dokumentationen av utrustningen och dess tekniska parametrar innan han/hon börjar arbeta.

Alla nödvändiga färdigheter och kunskaper förvärvas av den blivande operatören under utbildningen i fyllningsmaskiner. Det intyg om behörighet som erhålls efter kursen och provet är giltigt på obestämd tid. Operatören bör dock komma ihåg att alltid hålla sina kunskaper uppdaterade. På arbetsplatsen är det mycket viktigt att ta hand om säkerheten på jobbet. Det är viktigt att komma ihåg alla rutiner som ska följas när man arbetar med farliga material, t.ex. bränslen. Redan från början nämndes begreppet "farligt material" mer än en gång, vad det egentligen är och vad vi inkluderar i det.

Farligt gods och dess klassificering

UNO-kurs

Farligt gods är material och föremål vars transport är förbjuden eller tillåten endast på de villkor som anges i den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods ADR.

Avtalet undertecknades 1957, Polen anslöt sig 1975 och förordningarna ändras vartannat år. Farligt gods kan transporteras i försändelser, i bulk eller i tankar. De kan vara i fast, flytande eller gasform. Farligt gods omfattar följande

 • bensin
 • Vissa lösningsmedel.
 • färger
 • syror
 • Vissa vätskor och gaser som på grund av sin form endast kan transporteras i lastenheter eller tankbilar.
 • tändare
 • batterier
 • fyrverkerier

Radioaktivt avfall klassificeras som ett särskilt farligt material. De omfattas av särskilda transporthänsyn.

Enligt ADR delas farligt gods in efter den typ av fara som det utgör. De utgör 13 klasser.

Former för teknisk övervakning och provningsperioder

Formerna för den tekniska övervakningen och tidsfristerna för provningen fastställs i Transportministerns förordning av den 20 september 2006 om tekniska tillsynsvillkor som ska uppfyllas av utrustning för fyllning och tömning av transporttankar.

Villkor för att erhålla ett besökstillstånd

Operatör av utrustning för fyllning och tömning av tankar För en anordning för vilken en form av fullständig eller begränsad teknisk övervakning har fastställts krävs att operatören erhåller ett beslut som gör det möjligt att använda den. Det utfärdas av den tekniska tillsynsmyndigheten. Det första beslutet om att tillåta trafik föregås av att inspektören för den tekniska tillsynen av trafiken utför bland annat följande aktiviteter:

 • Kontroll av att dokumenten är fullständiga
 • Kontroll av utrustningens skick och märkning.
 • Genomförande av ett acceptanstest

Förberedelser för provning

Verksamhetsutövaren ska förbereda utrustningen för provningarna i den utsträckning som krävs för att de ska kunna utföras på ett sätt som är säkert för dem som utför provningarna. Han skall också se till att de underhålls.

När utrustningen förbereds för provning är det viktigt att ta hänsyn till de krav som finns i bruksanvisningen.

UNO-kurs

UNO-utbildning hos oss kan du få de kvalifikationer som krävs för att använda utrustning för att fylla och tömma transporttankar med farliga ämnen. Under kursen förbereder sig deltagarna för ett prov som leder till ett TDT-certifikat. Detta är nödvändigt för anställda i befattningar som innebär att fylla och tömma tankar, till exempel tankbilar.

För att delta i den kurs som erbjuds av vårt företag måste flera krav uppfyllas:
 • Vara myndig - minst 18 år gammal.
 • ha minst en yrkesutbildning eller vara certifierad som yrkesarbetare
 • Ansökan om prov

Vår kurs omfattar praktiska och teoretiska kunskaper. Utbildningen avslutas med en examen inför en kvalifikationsnämnd vid Transport Technical Supervision. När kursdeltagaren har klarat av detta prov får han eller hon ett obegränsat certifikat.

Utbildning tillhandahålls:

 • Gaser - ADR/RID klass 2
 • Brandfarliga vätskor - ADR/RID klass 3
 • andra ADR/RID-klasser
 • Trycksäkra material.

Syftet med utbildningen

Vår kurs syftar till att ge deltagarna behörighet att använda utrustning för att fylla och tömma tankar och transportbehållare. Dessutom får deltagarna lära sig om de grundläggande teoretiska, praktiska och tekniska aspekterna av säker användning av utrustning och förbereda sig för kvalifikationsprovet, som äger rum inför en TDT-styrelse.

Vi bjuder in dig att ta en närmare titt på vad vårt företag har att erbjuda.

ANMÄLNING: +48 504 477 077