UNO-kurs för operatörer av fyllnings- och tömningsmaskiner

Specifika uppgifter om arbete med tankar för farliga material

Utrustning för att fylla och tömma tankar.

UNO-utrustning är en påfyllningsenhet som används för att hälla farliga ämnen, inklusive bränslen. De används också för att lossa dem. För att få arbeta med UNO-utrustning måste man skaffa lämpliga tillstånd. UNO-kursen för den transporttekniska inspektionen måste genomföras. Under kurserna får deltagarna lära sig om säkerhetsrutiner, typer och faror som kan orsakas av laster, enligt ADR-konventionen. Den som deltar i utbildningen får också lära sig vilket ansvar man har som maskinförare.  

En person som vill utföra fyllnings- och tömningsarbete i framtiden måste bland annat: 

 • skaffa sig kompetens, som bekräftas genom att de erhåller ett hällningstillstånd, 
 • ha kunskap om den utrustning som används på arbetsplatsen och om dess tekniska parametrar, 
 • känna till den tekniska dokumentationen och driftsdokumentationen, 
 • kunna förbereda en säker arbetsplats, 
 • känna till principerna för första hjälpen, 
 • känna till de åtgärder som ska vidtas i händelse av nödsituationer, bränder eller andra olyckor, 
 • kontinuerligt övervaka mät- och kontrollindikatorer. 
UNO-kurs

Olika typer av hällar och tankar används i UNO:s verksamhet. Det är viktigt att operatören känner till utrustningens dokumentation och tekniska specifikationer innan han/hon börjar arbeta. Alla nödvändiga färdigheter och kunskaper förvärvas av den blivande operatören under utbildningen i fyllningsmaskiner. Det kompetensbevis som erhålls efter kursen, som kompletteras med ett prov, utfärdas på obestämd tid. Operatören bör dock komma ihåg att hålla sina kunskaper uppdaterade hela tiden. På arbetsplatsen är det mycket viktigt att ta hand om säkerheten på arbetsplatsen. Det är viktigt att komma ihåg alla rutiner som ska följas när man arbetar med farliga material som t.ex. bränslen.

UNO-kurs 

UNO-utbildning hos oss kan du få de kvalifikationer som krävs för att använda utrustning för att fylla och tömma transporttankar med farliga ämnen. Under kursen förbereder deltagarna sig för provet, varefter TDT-certifikatet erhålls.

För att delta i den kurs som erbjuds av vårt företag måste flera krav uppfyllas: 

 • vara myndig,  
 • ha minst en yrkesutbildning eller vara certifierad som yrkesarbetare, 
 • ha ett hälsointyg,
 • ansöka om att få delta i provet. 

Kursens omfattning

Vår kurs omfattar praktiska och teoretiska kunskaper. Den avslutas med ett prov inför en behörighetsnämnd vid Transport Technical Supervision. Efter godkänt prov får kursdeltagaren ett obegränsat intyg.  

Utbildning tillhandahålls: 

 • Gaser - ADR/RID klass 2, 
 • Brandfarliga vätskor - ADR/RID klass 3, 
 • andra ADR/RID-klasser, 
 • Trycksäkra material. 
Operatör av utrustning för fyllning och tömning av tankar

Syftet med utbildningen 

Vår kurs är utformad för att förbereda deltagarna på att använda utrustning för att fylla och tömma tankar och transportbehållare. Dessutom lär sig deltagarna grundläggande teoretiska, praktiska och tekniska frågor om säker drift av utrustningen och förbereder sig för behörighetsprovet, som äger rum inför en TDT-nämnd. 

Farligt gods och dess klassificering 

Farligt gods är material och föremål vars transport är förbjuden eller tillåten endast på de villkor som anges i den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods ADR. Överenskommelsen undertecknades 1957 och Polen anslöt sig till den 1975. Föreskrifterna ändras vartannat år. Farligt gods kan transporteras i förpackningar, i bulk eller i tankar. De kan vara i fast, flytande eller gasform.

Farligt gods omfattar bland annat: 

 • bensin, 
 • vissa lösningsmedel, 
 • färger, 
 • syror, 
 • Vissa vätskor och gaser som på grund av sin form endast kan transporteras i fraktenheter eller tankbilar, 
 • tändare, 
 • batterier, 
 • fyrverkerier. 

Radioaktivt avfall klassificeras som ett särskilt farligt material. De omfattas av särskilda transporthänsyn. Enligt ADR utgör farligt gods 13 klasser, som är indelade efter den typ av fara som de utgör. 

Former för teknisk övervakning och provningsperioder 

Formerna för den tekniska övervakningen och tidsfristerna för provningen fastställs i Transportministerns förordning av den 20 september 2006 om tekniska tillsynsvillkor som ska uppfyllas av utrustning för fyllning och tömning av transporttankar. 

Villkor för att erhålla ett besökstillstånd 

För en anordning för vilken en form av fullständig eller begränsad teknisk övervakning har fastställts krävs att operatören erhåller ett beslut som gör det möjligt att använda den. Beslutet utfärdas av den tekniska tillsynsmyndigheten. Det första beslutet om att tillåta drift föregås av att inspektören för den tekniska tillsynen inom transportsektorn utför aktiviteter som bl.a. följande: 

 • Kontroll av att dokumenten är fullständiga, 
 • Kontrollera utrustningens skick och märkning, 
 • genomföra ett acceptanstest. 

Förberedelser för provning 

Den person som använder anordningen ska förbereda den ordentligt för kontrollproven. I samband med detta måste alla säkerhetsregler iakttas och informationen i  

Vi bjuder in dig att ta en närmare titt på vad vårt företag har att erbjuda. 

en grafisk beskrivning av utbildningen
ANMÄLNING: +48 504 477 077