Kurs i underhåll av brandsläckare

Bild, underhåll av brandsläckare

Om kursen

Kursen i underhåll av brandsläckare är en specialiserad kurs som riktar sig till en smal målgrupp. Den lämpar sig för personer som vill arbeta professionellt som underhållare av brandsläckare. En certifierad underhållstekniker ansvarar för att utföra periodiska inspektioner samt underhåll av handbrandsläckningsutrustning. På vår kurs tillhandahåller vi lämplig utrustning och material som används under övningarna. Utbildningen till underhållstekniker för brandsläckare avslutas med ett prov som består av en teoretisk och praktisk del. Detta prov är avsett att verifiera de förvärvade färdigheterna. Efter att ha klarat provet får praktikanten ett certifikat som intygar hans eller hennes kunskaper i underhåll av brandsläckare inom det angivna området. Kursen är tillgänglig både på plats och online. 

Vad får du ut av vår kurs? 

 • Du får ett certifikat som ger dig rätt att utföra service på bärbar brandsläckningsutrustning. Dessutom får du ett plastmärke för underhåll av brandsläckare, en detaljerad instruktionsplan för inspektion, underhåll och reparation av bärbara och mobila brandsläckare. 
 • Du kommer att få stödmaterial i pappersformat och elektroniskt format, som är utvecklat på ett grundligt och omfattande sätt för att hjälpa dig även efter kursen. 
 • Intyget utfärdas med stöd av 18 § 2 mom. i undervisningsministerns förordning av den 18 augusti 2017, 2017, punkt 1632. 
 • De auktorisationer som vårt utbildningscenter har beviljat gör det möjligt för oss att ansöka om auktorisation i auktorisationsprocessen för servicetekniker hos enskilda tillverkare. 
Kursens namn: Kurs i underhåll av brandsläckare. 
Kursläge: Stationärt/online. 
Pris: Priset för utbildningen beror bland annat på antalet deltagare.  
Anteckningar: Anmälan via telefon eller via centrets webbplats. 

Kursens längd beror på antalet deltagare och deras kunskapsnivå. Det erhållna certifikatet bekräftar att man har förvärvat kompetens som underhållare av handhållen brandbekämpningsutrustning och är giltigt på obestämd tid. Anmälan och tidtabell finns på vår webbplats. 

Ytterligare information, uppdelning av brandbekämpningsutrustning 

Med brandbekämpningsutrustning avses alla typer av fasta eller halvpermanenta anordningar, antingen manuellt eller automatiskt aktiverade, som har till uppgift att upptäcka och bekämpa bränder och neutralisera deras effekter.  
Brandskyddsutrustning är uppdelad i:  

Bild, underhåll av brandsläckare
 • utrustningen för röstlarmssystemet och brandlarmsystemet,  
 • Signal- och larmutrustning,  
 • Utrustning för mottagning av brandlarm och utrustning för mottagning av felsignaler, 
 • installationer för evakueringsbelysning,  
 • brandposter,  
 • Hydrantventiler,  
 • pumpar i brandposter,  
 • anordningar för rökutsugning,  
 • brandspjäll.  

När det gäller handhållen brandbekämpningsutrustning är dess syfte dock att släcka en brand i det första skedet av dess uppkomst. Handhållen brandbekämpningsutrustning omfattar följande:  

 • brandsläckare,  
 • hydroneter,  
 • små brandbekämpningsenheter,  
 • brandbekämpningsbollar och filtar,  
 • interna brandposter.  

Inspektioner av brandbekämpningsutrustning  

Bild med kursbeskrivning

När det gäller brandskydd av byggnader, andra konstruktioner och markytor (lagbok nr 109, punkt 719) bör brandbekämpningsutrustning, inklusive bärbara och mobila brandsläckare, genomgå tekniska inspektioner och underhållsaktiviteter med de intervall som tillverkaren bestämmer, dock minst en gång om året.  
Enligt de tre största nationella tillverkarna av brandsläckare och brandsläckningsenheter ska den första inspektionen ske inom tolv månader från tillverkningsdatumet, medan den andra inspektionen och varje efterföljande inspektion ska utföras var sjätte månad. Inspektionsintervallet för brandsläckningsutrustning får vara kortare om det tekniska tillståndet och släckningskapaciteten har försämrats. Sådana situationer är vanligast inom den kemiska industrin, offshoreindustrin, gruvdrift, anläggningar med särskilda brandrisker och ogynnsamma klimatförhållanden. Inspektion är den periodiska testningen av utrustningens tekniska skick, inklusive brandsläckare och brandsläckningsenheter. Dessa undersökningar syftar till att kontrollera utrustningens tekniska effektivitet, vilket bekräftar att den fungerar korrekt. Om det sedan är fråga om reparation krävs verkstadsåtgärder för att säkerställa att den handhållna brandbekämpningsutrustningen återställs till funktionsduglig funktion.  

Reparationerna omfattar:  

 • Demontering och montering av utrustning,  
 • utbyte av släckningsmedlet,  
 • rengöring,  
 • målning och hållfasthetsprovning av tanken, 
 • märkning.
utbildningsgrafik
ANMÄLNING: +48 504 477 077