Kurs na operatora urządzeń do napełniania i opróżniania nalewaków UNO

Specyfika pracy ze zbiornikami z niebezpiecznymi materiałami

urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników

Urządzenia UNO to nalewaki, które służą do nalewania substancji niebezpiecznych wliczając do tego paliwa. Wykorzystuje się je również do ich rozładunku. Aby pracować przy urządzeniach UNO, konieczne jest uzyskanie odpowiednich uprawnień. Należy odbyć kurs UNO Transportowego Dozoru Technicznego. W czasie kursów uczestnikom przekazywana jest wiedza na temat procedur bezpieczeństwa, typów oraz zagrożeń jakie mogą być wywołane przez ładunki, według konwencji ADR. Słuchacz na szkoleniu dowie się także, jakie są obowiązki na stanowisku operatora urządzeń.  

Osoba, która chce w przyszłości wykonywać czynności z zakresu napełniania oraz opróżniania zbiorników musi m.in.: 

 • uzyskać kompetencje, które potwierdzone są uzyskaniem uprawnień do obsługi nalewaków, 
 • posiadać wiedzę z zakresu urządzeń, które stosowane są na stanowisku pracy, a także znajomość ich parametrów technicznych, 
 • znać dokumentację techniczno–eksploatacyjną, 
 • potrafić przygotować bezpieczne miejsce do pracy, 
 • znać zasady pierwszej pomocy, 
 • znać czynności, które należy wykonać w razie awarii, pożarów czy innych wypadków, 
 • stale monitorować wskaźniki pomiarowe oraz kontrolne. 
Kurs UNO

W pracach UNO wykorzystywane są różnego rodzaju nalewaki oraz zbiorniki. Ważne jest, aby operator przez przystąpieniem do czynności zapoznał się z dokumentacją urządzenia oraz jego parametrami technicznymi. Wszystkie niezbędne umiejętności oraz wiedzę przyszły operator zdobywa podczas szkolenia na nalewaki. Zdobyte po kursie, zakończonym egzaminem, zaświadczenie o uzyskaniu uprawnień wydawane jest bezterminowo. Operator powinien jednak pamiętać o tym, aby cały czas aktualizować swoją wiedzę. Na miejscu pracy bardzo ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo jej wykonywania. Należy pamiętać o wszystkich procedurach postępowania w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi takimi jak chociażby paliwa.

Kurs UNO 

Szkolenie UNO w naszej firmie pozwala na uzyskanie uprawnień potrzebnych do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi. Podczas kursu uczestnicy przygotowują się do egzaminu, po którym zyskuje się uprawnienia TDT.

Aby przystąpić do kursu oferowanego przez naszą firmę, należy spełnić kilka wymagań: 

 • być pełnoletnim,  
 • posiadać minimum wykształcenie zawodowe bądź posiadać świadectwo robotnika wykwalifikowanego, 
 • posiadać zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 • złożyć wniosek dotyczący egzaminu. 

Zakres kursu

Nasz kurs obejmuje wiedzę praktyczną oraz teoretyczną. Zakończony jest egzaminem, który odbywa się przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Po pozytywnym wyniku takiego egzaminu, uczestnik kursu otrzymuje bezterminowe uprawnienia.  

Prowadzone szkolenia: 

 • gazy – klasa 2 ADR/RID, 
 • materiały ciekłe zapalne – klasa 3 ADR/RID, 
 • inne klasy ADR/RID, 
 • materiały bezpieczne pod ciśnieniem. 
Operator urządzeń do napełniania i opróżniana zbiorników

Cel szkolenia 

Nasz kurs ma na celu przygotowanie uczestników do obsługi urządzeń do napełniania oraz opróżniania cystern i zbiorników transportowych. Kursanci dodatkowo zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi, praktycznymi oraz technicznymi z zakresu bezpiecznej obsługi urządzeń oraz przygotują się do egzaminu kwalifikacyjnego, który odbywa się przed komisją TDT. 

Towary niebezpieczne i ich klasyfikacja 

Towary niebezpieczne są materiałami oraz przedmiotami, których przewóz jest zabroniony bądź dopuszczony jedynie na warunkach, które podaje umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR. Umowa została podpisana w 1957 roku, Polska przystąpiła do niej w roku 1975. Przepisy zmieniają się co dwa lata. Towary niebezpieczne można przewozić paczkowane, luzem lub w cysternach. Mogą one posiadać postać stałą, ciekłą bądź gazową.

Do towarów niebezpiecznych zaliczamy min.: 

 • benzynę, 
 • niektóre rozpuszczalniki, 
 • farby, 
 • kwasy, 
 • niektóre ciecze oraz gazy, które ze względu na ich postać można przewozić wyłącznie w sztukach przesyłki bądź cysternami, 
 • zapalniczki, 
 • akumulatory, 
 • sztuczne ognie. 

Odpady promieniotwórcze zaliczamy do specyficznych materiałów niebezpiecznych. Podlegają one szczególnym uwarunkowaniom transportowym. Zgodnie z ADR, towary niebezpieczne podzielne ze względu na rodzaj stwarzanego przez nie zagrożenia, stanowią 13 klas. 

Formy dozoru technicznego oraz terminy badań 

Formy dozoru technicznego jak i terminy badań określa Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. 

Warunki uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie 

Urządzenie, dla którego została ustalona forma dozoru technicznego pełnego lub ograniczonego, wymaga uzyskania przez użytkującego decyzji, która będzie pozwalała na jego eksploatację. Wydawana jest przez organ dozoru technicznego. Pierwszą decyzję o zezwoleniu na użytkowanie poprzedza wykonanie przez inspektora Transportowego Dozoru Technicznego czynności takich jak min.: 

 • sprawdzanie kompletności dokumentów, 
 • sprawdzenie stanu oraz oznakowania urządzenia, 
 • przeprowadzenie badania odbiorczego. 

Przygotowanie do badań 

Osoba obsługująca urządzenie, powinna odpowiednio przygotować je do badań kontrolnych. Należy zachować przy tym wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz trzymać się informacji, znajdujących się w  

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą, jaką oferuje nasza firma. 

grafika opisująca szkolenie