Villkor för drift av varuhissar

Vad är en lasthiss? 

En lasthiss är en mastmonterad skjutbar plattform som liknar en stege till sin konstruktion. Lyften är monterad på ett mobilt chassi och sänks ned till byggnadens tak. Plattformen används för att transportera byggmaterial till högre nivåer. Förflyttningen av lasten sker med hjälp av rep eller kedjor. Vi kan därför skilja mellan två typer av lasthissar:  

  • linjär,   
  • kedjor.  

Vilka villkor gäller för drift av lasthissar?  

Viss hanteringsutrustning vars lastkapacitet inte överstiger 250 kg (exklusive utrustning för förflyttning av personer) har en etablerad form av förenklad övervakning. Sådan utrustning kräver ingen anmälan till byrån för teknisk inspektion och inga regelbundna tekniska inspektioner. De måste dock underhållas och användas av personer med lämpliga kvalifikationer och behörighet. Teknisk utrustning som omfattas av teknisk övervakning bör användas i enlighet med instruktionerna och användas för avsett ändamål.  

Regler för drift av varuhissar 

Lasthissoperatör i arbete

Den som använder godslyften ska se till att utrustningen är försedd med en bruksanvisning för arbetsplatsen som bygger på riktlinjerna för användning av maskinen i fråga. Dessa instruktioner skall vara tillgängliga för operatören. 

Dessutom måste ett korrekt underhåll av utrustningen säkerställas för att kunna använda varuhissen på ett säkert sätt. Underhållskontroller måste utföras minst inom den tidsram som anges i näringsministerns förordning av den 30 oktober 2018. Om tillverkaren har angett en annan tidsfrist måste den följas. En underhållslogg ska föras för varje utrustning, där de utförda reparationerna ska registreras.  

När det gäller ny utrustning krävs registrering, medan endast acceptanstester utförs på begagnade maskiner.  

Efter ett positivt testresultat utfärdar inspektören från kontoret för teknisk inspektion en rapport från testet och ett beslut som tillåter vidare användning av utrustningen. När testet är slutfört får användaren per post inspektionshäftet och en räkning för de utförda aktiviteterna. Kostnaderna för undersökningen inkluderar inspektörens eventuella resa till den plats där den inspekterade enheten var belägen. De ovan nämnda stegen avslutas med att anordningen registreras hos den berörda tekniska inspektionsmyndigheten.  

Vilka tester genomgår teknisk utrustning under drift? 

När den tekniska utrustningen används utsätts den för tester som t.ex: 

  • ad hoc-kontrolltest,  
  • Ad hoc-provning i tjänsten,   
  • Undersökningar efter olycka eller krock.   

Teknisk inspektion av varuhissar 

lasthiss i drift

Den utrustning som skall provas skall vara i tekniskt gott skick, monterad och klar att användas i enlighet med de villkor som fastställs i föreskrifterna och bruksanvisningen.   

Operatören skall tillhandahålla säkra förhållanden för provningarna, förbereda inspektionsplatsen och de instrument och laster som behövs för att utföra provningarna samt se till att en underhållsansvarig och en operatör är närvarande. Dessa personer skall vara vederbörligen auktoriserade.  

Provning av maskinen utförs i operatörens lokaler. De utförs i närvaro av operatören eller dennes representant, som skall vara bemyndigad att göra detta, samt operatören och maskinunderhållaren. I händelse av olämpliga förhållanden för provning har inspektören rätt att vägra att utföra den.  

ANMÄLNING: +48 504 477 077