Warunki eksploatacji wyciągów towarowych

Czym są wyciągi towarowe? 

Wyciągiem towarowym nazywamy platformę przesuwaną po maszcie, która swoją konstrukcją przypomina drabinę. Wyciąg mocowany jest do przewoźnego podwozia i opuszczany na dach budynku. Platforma służy do transportowania materiałów budowlanych na wyższe poziomy. Przemieszczanie ładunków odbywa się za pomocą cięgników linowych lub łańcuchowych. Możemy więc wyróżnić dwa rodzaje wyciągów towarowych:  

  • liniowe,   
  • łańcuchowe.  

Jakie są warunki względem eksploatacji wyciągów towarowych?  

Niektóre urządzenia transportu bliskiego, których udźwig nie przekracza 250 kg (wyłączając urządzenia służące do przemieszczania osób), mają ustaloną formę dozoru uproszczonego. Urządzenia te nie wymagają zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego oraz cyklicznego wykonywania badań technicznych. Należy im jednak zapewnić konserwację oraz obsługę przez odpowiednio wykwalifikowane do tych czynności osoby posiadające stosowne uprawnienia. Urządzenia techniczne, które podlegają dozorowi technicznemu powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją oraz używane zgodnie z ich przeznaczeniem.  

Zasady dotyczące eksploatacji wyciągów towarowych 

operator wyciągów towarowych w trakcie pracy

Osoba użytkująca wyciąg towarowy powinna zadbać o wyposażenie urządzenia w stanowiskową instrukcję obsługi opracowaną na podstawie wytycznych dotyczących użytkowania danej maszyny. Instrukcja ta powinna być dostępna dla obsługującego. 

Ponadto, aby móc bezpiecznie obsługiwać wyciąg towarowy, należy zapewnić także właściwą konserwację urządzenia. Przeglądy konserwacyjne należy wykonywać nie rzadziej niż w terminie uwzględnionym w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku. Jeżeli wytwórca określił ten termin inaczej, należy się do niego dostosować. Do każdego urządzenia powinno się prowadzić dziennik konserwacji, w którym zapisane powinny być wykonywane naprawy.  

W przypadku nowych urządzeń konieczne jest przeprowadzenie ich rejestracji, natomiast w kwestii maszyn używanych przeprowadzane są jedynie badania odbiorcze.  

Po pozytywnym wyniku badań, inspektor Urzędu Dozoru Technicznego wystawia z niego protokół oraz wydaje decyzję pozwalającą na dalsze użytkowanie urządzenia. Po zakończeniu badania użytkownik otrzymuje pocztą książeczkę rewizji oraz rachunek za wykonane czynności. Koszty badania obejmują ewentualny dojazd inspektora w miejsce, gdzie znajdowało się kontrolowane urządzenie. Przejście powyższych etapów kończy się rejestracją urządzenia w odpowiednim Urzędzie Dozoru Technicznego.  

Jakim badaniom podlegają urządzenia techniczne w trakcie ich eksploatacji? 

Podczas użytkowania, urządzenia techniczne podlegają takim badaniom jak: 

  • badania doraźne kontrolne,  
  • badania doraźne eksploatacyjne,   
  • badania doraźne powypadkowe lub poawaryjne.   

Badania techniczne wyciągów towarowych 

wyciąg towarowy w trakcie eksploatacji

Sprzęt, który będzie poddany badaniu powinien być sprawny technicznie, zmontowany oraz przygotowany do użytkowania zgodnie z warunkami, jakie określa rozporządzenie oraz instrukcja użytkowania.   

Eksploatujący zobowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki do wykonywania badań, przygotować miejsce kontroli oraz niezbędne przyrządy i obciążenia do jej przeprowadzenia, a także zapewnić obecność konserwatora i operatora. Takie osoby powinny posiadać odpowiednie uprawnienia.  

Badania urządzenia przeprowadzane są u użytkownika. Wykonywane są w obecności eksploatującego lub jego przedstawiciela, który zostanie do tego upoważniony oraz operatora i konserwatora maszyny. W przypadku wystąpienia niewłaściwych warunków do przeprowadzenia badań, inspektor ma prawo odmówić jego wykonania.