Kurs konserwatora gaśnic przeciwpożarowych

Obraz, konserwator gaśnic

O kursie

Kurs dla konserwatorów gaśnic jest specjalistycznym kursem skierowanym do wąskiej grupy odbiorców. Jest on odpowiedni dla osób, które chcą pracować zawodowo jako konserwatorzy gaśnic. Konserwator posiadający odpowiednie uprawnienia, zajmuje się dokonywaniem okresowych przeglądów, a także konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego. Na naszym kursie zapewniamy odpowiedni sprzęt i materiały wykorzystywane w trakcie ćwiczeń. Szkolenie na konserwatora gaśnic kończy się egzaminem, składającym się z części teoretycznej oraz praktycznej. Wspomniany egzamin ma na celu weryfikację zdobytych umiejętności. Po zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje świadectwo, poświadczające umiejętności konserwatorskie we wskazanej dziedzinie. Kurs dostępny jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. 

Co zyskasz dzięki naszemu kursowi? 

 • Otrzymasz zaświadczenie uprawniające Cię do wykonywania działań serwisowych podręcznego sprzętu gaśniczego. Dodatkowo plastikowy identyfikator konserwatora gaśnic, szczegółowy plan instruktażowy dotyczący przeglądów, konserwacji oraz napraw gaśnic przenośnych i przewoźnych. 
 • Otrzymasz materiały pomocnicze w wersji papierowej i elektronicznej, opracowane w sposób dokładny i obszerny, aby służyły Ci jeszcze po kursie. 
 • Zaświadczenie wydane jest na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. z 2017 r., poz. 1632. 
 • Uprawnienia nadane przez nasz Ośrodek Szkoleniowy pozwalają na ubieganie się o autoryzację w procesie autoryzacyjnym serwisantów u poszczególnych producentów. 
Nazwa kursu: Kurs dla konserwatorów gaśnic. 
Tryb kursu: Stacjonarny/online. 
Cena: Cena szkolenia zależy m.in. od liczby uczestników.  
Zapisy: Zapisy w formie telefonicznej bądź za pomocą strony internetowej naszego Ośrodka. 

Czas trwania kursu uzależniony jest od liczby zapisanych osób oraz stopnia ich zaawansowania. Uzyskane zaświadczenie potwierdza nabycie kompetencji konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego oraz jest ważne bezterminowo. Zapisy oraz terminarz dostępne są na naszej stronie. 

Informacje dodatkowe, podział urządzeń przeciwpożarowych 

Przez urządzenia przeciwpożarowe rozumiemy wszelkiego rodzaju urządzenia stałe lub półstałe, uruchamiane w sposób ręczny bądź samoczynnie, odpowiadające za wykrywanie oraz zwalczanie pożarów, a także za neutralizację ich skutków.  
Urządzenia przeciwpożarowe dzielą się na:  

Obraz, konserwator gaśnic
 • urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej,  
 • urządzenia sygnalizacyjno–alarmowe,  
 • urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeń, 
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,  
 • hydranty,  
 • zawory hydrantowe,  
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,  
 • urządzenia oddymiające,  
 • przeciwpożarowe klapy odcinające.  

Jeśli natomiast chodzi o podręczny sprzęt gaśniczy, to jego przeznaczeniem jest gaszenie pożaru na pierwszym etapie jego powstania. W skład podręcznego sprzętu gaśniczego wchodzą:  

 • gaśnice,  
 • hydronetki,  
 • małe agregaty gaśnicze,  
 • kule i koce gaśnicze,  
 • hydranty wewnętrzne.  

Przeglądy sprzętu gaśniczego  

Obraz z napisem kurs

Odnośnie do ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), urządzenia przeciwpożarowe, w tym gaśnice przenośne i przewoźne, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach ustalanych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.  
Według trzech największych krajowych producentów gaśnic i agregatów gaśniczych, pierwszy przegląd powinien odbyć się przed upływem dwunastu miesięcy licząc od daty produkcji, natomiast drugi przegląd i każdy kolejny powinien być przeprowadzany co sześć miesięcy. Termin kontroli sprzętu gaśniczego może być krótszy w przypadku, kiedy doszło do pogorszenia stanu technicznego oraz skuteczności gaśniczej. Takie sytuacje najczęściej zdarzają się w przemyśle chemicznym, gospodarce morskiej, górnictwie, obiektach o szczególnym zagrożeniu pożarowym oraz przy niekorzystnych warunkach klimatycznych. Przegląd to okresowe badania stanu technicznego urządzeń, między innymi gaśnic oraz agregatów gaśniczych. Badania te mają na celu kontrolę sprawności technicznej urządzeń, która potwierdzi ich prawidłowe działanie. Jeśli wówczas chodzi o naprawę, wymaga ona podjęcia czynności warsztatowych, które zapewniają przywrócenie funkcji użytkowych podręcznemu sprzętowi gaśniczemu.  

Naprawa obejmuje:  

 • demontaż i montaż sprzętu,  
 • wymianę środka gaśniczego,  
 • czyszczenie,  
 • malowanie i badanie wytrzymałościowe zbiornika, 
 • znakowanie.
grafika szkoleniowa