Konserwacja podestów załadowczych, w tym do transportu osób

Platformy załadowcze Platformy załadowcze potocznie określane jako podesty załadowcze są to urządzenia transportu bliskiego, które stosowane są podczas transportu ładunku oraz osób. Platformy te zazwyczaj wykorzystywane są przy samochodach dostawczych, w magazynach czy centrach logistycznych.

Konserwacja

Konserwator platform załadowczych.

Osoba określana mianem konserwatora platform załadowczych musi posiadać odpowiednie uprawnienia wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje jest możliwe po ówczesnym zaliczeniu kursu oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu przeprowadzanego przez UDT. Aby podesty załadowcze działały w sposób prawidłowy muszą być poddawane regularnym przeglądom oraz pracom konserwacyjnym dzięki którym można wykryć nieprawidłowości często będące przyczyną zagrożeń dla użytkowników. Dzięki regularnym kontrolom sprawności wind oraz podestów załadowczych można uniknąć sporych kosztów wynikających z niewykrytych w porę usterek, a także zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Głównym dokumentem regulującym częstotliwość przeprowadzania przeglądów i konserwacji wind oraz podestów załadowczych jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych i dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. Dokument ten informuje, iż osobą odpowiedzialną za sprawność wind i podestów jest konserwator. W dokumencie zawarte są również terminy przeprowadzania danych czynności. W oparciu o przepisy każda winda oraz podest załadowczy muszą być poddawane przeglądowi technicznemu minimum raz w miesiącu. Dzięki temu mogą zostać przeprowadzone podstawowe prace konserwacyjne takie jak smarownie czy też regulacja elementów. Raz na pół roku przeprowadzana powinna być generalna rewizja ogólna dźwigu. Każda z tych czynności powinna być udokumentowana w odpowiedni sposób. Raz w roku windy i podesty załadowcze poddawane są badaniom przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Podczas tych badań specjalista posiadający uprawnienia UDT w dokładny sposób kontroluje wszystkie elementy.  W momencie, kiedy urządzenie w sposób pozytywny przejdzie kontrolę zostaje oznaczone odpowiednią naklejką natomiast w przypadku wykrycia nieprawidłowości specjalista wskazuje konieczność przeprowadzenia danych czynności wraz z podaniem terminu, do którego muszą zostać naprawione wszelkie nieprawidłowości.

Winda załadowcza

Każda winda załadowcza posiada napęd hydrauliczny zamontowany w pojeździe ciężarowym. W oparciu o skomplikowanie technologiczne a także osiągane parametry każda winda samochodowa o udźwigu większym niż 250 kg podlega dozorowi technicznemu. Jeśli natomiast chodzi o podesty ruchome załadowcze to o udźwigu poniżej 250 kg ustalona została uproszczona forma dozoru. W tym przypadku nie jest wymagana rejestracja w UDT oraz badania. Wyjątkiem są windy załadowcze służące do transportu osób. Wśród powszechnych usterek wind załadowczych wymienia się m.in. wyciek oleju z układu hydraulicznego, uszkodzenie elementów sterujących czy awarie układu elektrycznego. Każdej z tych usterek można uniknąć, regularnie serwisując i konserwując urządzenia załadowcze.