Kim jest palacz i czym się zajmuje?

Palacz jest to osoba odpowiedzialna za obsługę kotłów centralnego ogrzewania, których główną funkcją jest wytwarzanie ciepła, pary technologicznej oraz ciepłej wody użytkowej do różnego rodzaju budynków, a także obiektów przemysłowych. Do głównych zadań palacza należy:

 • Kontrola eksploatacji urządzeń oczyszczających i odprowadzających spaliny,
 • Utrzymywanie w stałej sprawności technicznej kotłów oraz urządzeń kontrolno- pomiarowych, pomocniczych i zabezpieczających,
 • Odczytywanie i sprawdzanie wskazań aparatury kontrolno- pomiarowej,
 • Nadzorowanie przebiegu procesu technologicznego,
 • Sterowanie i nadzorowanie procesem uruchomiania i pracy kotłów centralnego ogrzewania oraz pracy różnych systemów dostarczania paliwa,
 • Monitorowanie ciśnienia, temperatury i miernika ciągu powietrza oraz aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • Ustawianie optymalnych parametrów pracy kotła,
 • Sprawdzanie stanu technicznego koła i urządzeń pomocniczych,
 • Uszczelnianie rur i łączników oraz sprawdzanie szczelności wewnętrznych instalacji,
 • Uzupełnianie substancji do regeneracji złoża w instalacjach zmiękczających wodę,
 • Obsługiwanie kotłów centralnego ogrzewania,
 • Kontrolowanie pracy kotłów centralnego ogrzewania,
 • Dokumentowanie obsługi kotłów centralnego ogrzewania,
 • Przestrzeganie zasad BHP.

Głównym miejscem pracy palacza kotłów centralnego ogrzewania są kotłownie. W zawodzie palacza rozróżnia się dwa podstawowe stanowiska pracy, a mianowicie:

 • Palacz kotłów centralnego ogrzewania gazowych- osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za obsługę kotłów opalanych paliwami gazowymi takimi jak biogaz, gaz ziemny, propan- butan.
 • Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych- osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za obsługę kotłów opalanych paliwem stałym.

Wymagania stawiane przyszłym palaczom.

Kandydat, chcący podjąć pracę palacza, powinien: mieć ukończone 18 lat oraz posiadać bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Przez dobry stan zdrowia należy rozumieć przede wszystkim dobry węch, dobry wzrok, sprawny zmysł dotyku oraz narząd słuchu. Zawód i kwalifikacje palacza można uzyskać dzięki dostępnym na rynku kursom kwalifikacyjnym. Jeśli chodzi o obsługę kotłów gazowych o mocy powyżej 50 kW, konieczne jest posiadanie uprawnień energetyczno- eksploatacyjnych, czyli świadectwa kwalifikacyjnego z zakresu wykonywania czynności obsługi kotłów wodnych na paliwa gazowe wraz z urządzeniami pomocniczymi i aparaturą kontrolno-pomiarową.

Rodzaje kotłów stosowanych w instalacjach grzewczych.

 • Kotły jednofunkcyjne – są to urządzenia przeznaczone wyłącznie do instalacji grzewczej budynku. Do ich zalet należy fakt, iż są one jednym z najtańszych i najprostszych rozwiązań. Wynika to z tego, że skupiają się tylko na zasilaniu układu centralnego ogrzewania.
 • Kotły jednofunkcyjne z zasobnikami c.w.u. – są to kotły, do których dołączone zostały podgrzewacze pojemnościowe. Działanie kotła polega na tym, że woda w zasobniku z wężownicą podgrzewana jest aż do osiągnięcia wymaganej temperatury. Następnie kocioł ponownie przełącza się tylko na zasilanie układu c.o. Temperatura wody w zasobniku jest stale podtrzymywana, więc można z niej korzystać w każdym momencie i równocześnie w kilku punktach poboru. Później trzeba jednak odczekać pewien czas, aż woda zostanie ponownie podgrzana.
 • Kotły dwufunkcyjne – główna ich funkcja polega na ogrzewaniu wody w instalacji grzewczej oraz wody użytkowej, co możliwe jest w momencie odkręcenia kranu w sposób przepływowy. Aby możliwe było podgrzewanie dużej ilości wody w krótkim czasie, urządzenia te muszą posiadać znacznie większą moc niż jest to przewidziane względem potrzeb instalacji c.o.
 • Kotły dwufunkcyjne z zasobnikami – są to urządzenia bardzo komfortowe, a także tańsze i o mniejszych wymiarach niż kotły jednofunkcyjne z zasobnikami c.w.u. Zasobnik wypełniony jest stosunkowo małą ilością wody, w momencie większych poborów wody uruchamiany zostaje podgrzewacz przepływowy. Istnieją kotły z zasobnikami warstwowymi charakteryzującymi się bardzo dużą szybkością nagrzewania wody. Mają małe wymiary i dużo większą wydajność od tradycyjnych.
 • Kotły wiszące – są to kotły o małej mocy. Nadają się do mieszkań lub niewielkich domów. Mogą być wyposażone w zasobnik ciepłej wody użytkowej.
 • Kotły stojące – są to kotły jednofunkcyjne o dużej mocy, żeliwne lub stalowe. Odmienne mogą być również sposoby pobierania powietrza do procesu spalania.
 • Kotły z otwartą komorą spalania – pobierają powietrze z pomieszczeń, w których się znajdują. Otwartą komorę spalania mają np. kotły na paliwa stałe.
 • Kotły z zamkniętą komorą spalania – są to urządzenia, które powietrze pobierają bezpośrednio z atmosfery. Proces spalania polega na całkowitym odizolowaniu od wnętrza mieszkalnego dzięki specjalnej budowie przewodów: zasilającego i kominowego. Przez część zewnętrzną świeże powietrze napływa bezpośrednio do komory spalania, a przez rurę środkową usuwane są spaliny.
 • Kotły kondensacyjn e- są to urządzenia, które w procesie spalania wytwarzają ciepło oraz odzyskują część energii zawartej w ulatujących spalinach. Przy użyciu dodatkowej wężownicy umieszczonej ponad komorą spalania ogrzewana jest woda powracająca z instalacji c.o. W procesie tym temperatura gorących spalin zostaje obniżona na tyle, że skrapla się zawarta w nich para wodna.
 • Kotły pulsacyjne – to najnowocześniejsze urządzenia z rodzaju kotłów kondensacyjnych. To bardzo trwałe urządzenia (nie posiadające tradycyjnego palnika), a sposób ich pracy porównywalny jest do działania silnika odrzutowego. W komorze spalania, umieszczonej wewnątrz wymiennika, dochodzi do wielkiej liczby mikrowybuchów. Energia cieplna przekazywana jest bezpośrednio otaczającej wodzie grzewczej. Turbulentny przepływ powoduje, że para wodna w całości ulega kondensacji.

Kurs palacza pieców CO – obsługa kotłów wodnych

Warunki, które musi spełniać kandydat, to przede wszystkim ukończony 18 rok życia oraz posiadanie wykształcenia minimum podstawowego. Kurs palacza CO ma charakter kursu online, wykłady prowadzone są w formie online. Pozytywne zakończenie kursu wiąże się z przystąpieniem do egzaminu odbywającego się przed komisją kwalifikacyjną. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje kwalifikacje zawodu palacza CO wydawane w formie świadectwa kwalifikacji. Uprawnienia ważne są przez 5 lat od momentu wydania i podlegają odnowieniu. W trakcie szkolenia omawiane zostają zagadnienia takie jak: przepisy ogólne i wybrane zagadnienia legislacyjne, przepisy dotyczące dozoru technicznego, organizacja pracy przy urządzeniach cieplnych, obowiązki palacza pieców CO, wybrane informacje dotyczące techniki cieplnej, armatura i materiały, schemat kotłowni CO, woda w gospodarce cieplnej, kotły parowe i wodne – ogólne wiadomości, eksploatacja kotłów, sieci i instalacje cieplne, przemysłowe urządzenia pary i gorącej wody, paliwa stałe, paliwa ciekłe, aparatura kontrolno- pomiarowa oraz BHP przy urządzeniach cieplnych i na stanowisku palacza CO, ochrona p.poż, ratownictwo medyczne.

Jakie uprawnienia można zdobyć podczas kursu?

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku podczas egzaminu otrzymuje się uprawnienia. Pozwalają one na wykonywanie prac związanych z obsługą, konserwacją, remontem i montażem urządzeń, instalacji, a także sieci cieplnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia związane z dozorem przysługują pracodawcom oraz osobom odpowiedzialnym za zarządzanie pracownikami.