Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa oraz ewakuacji

Z czym wiąże się praca na wysokości?

kursant w specjalistycznym sprzęcie

Praca na wysokości niesie za sobą ogromne ryzyko. Doświadczamy go każdego dnia, a nawet w każdej minucie czy sekundzie naszej pracy. Bezpieczeństwo pracowników jest zależne od właściwego użytkowania sprzętów oraz ostrożności podczas wykonywanych prac, jak również wiedzy teoretycznej pracowników. Ważne jest także doświadczenie praktyczne. Świadczy to o potrzebie uczestnictwa w szkoleniach, dzięki którym zdobędziemy kompleksową wiedzę merytoryczną oraz umiejętności z zakresu bezpiecznej pracy na wysokościach oraz postępowania w razie wypadków czy ewakuacji. 

Kiedy możemy mówić o pracy na wysokości? 

Każda wykonywana praca, podczas której występuje różnica poziomów między stanowiskiem pracy a posadzką wynosząca od 1 metra w górę jest nazywana pracą na wysokości.  
Do prac na wysokościach możemy zaliczyć m.in. prace wykonywane na: 

 • rusztowaniach,  
 • kominach,  
 • drabinach,  
 • innego rodzaju podwyższeniach.  

Jakie zagrożenia niesie za sobą praca na wysokości?  

Prace te są niezwykle niebezpieczne. Upadek z wysokości to jedna z najczęstszych przyczyn ciężkich czy nawet śmiertelnych wypadków podczas pracy. Według danych Głównego Ośrodka Statystycznego jest to nawet 30% spośród wszystkich wypadków w Polsce, jakie mogą przydarzyć się podczas wykonywanej pracy. Do najczęstszych przyczyn powstawania takich wypadków możemy zaliczyć: 

 • niewłaściwą organizację robót, 
 • niską świadomość zagrożenia,  
 • nieodpowiednie poinformowanie pracowników o możliwości wystąpienia, poszczególnych zagrożeń, 
 • niewłaściwe zachowanie się pracowników podczas wykonywania prac,  
 • brak szkoleń BHP, 
 • praca na wysokościach bez sprzętu chroniącego przed upadkiem.  

Szkolenia dla osób pracujących na wysokościach – HS7 

kursanci podczas zajęć praktycznych

Organizowany przez nas kurs przeznaczony jest dla osób, które pracują na wysokościach. Zajęcia poświęcone są sposobom prowadzenia działań ratunkowych oraz ewakuacji opartych o różne scenariusze sytuacji awaryjnych, jakie mogą wydarzyć się w miejscu pracy. Każdy z uczestników uczy się prawidłowej oceny sytuacji zagrożenia oraz brania pod uwagę wszystkich dostępnych możliwości przed rozpoczęciem akcji ratunkowej. Techniki, jakie przekazujemy uczestnikom są praktyczne, a także przede wszystkim proste do zapamiętania i minimalizują ryzyko doznania uszczerbku na zdrowiu osoby udzielającej pomocy. 

Uczestnicy szkolenia zdobywają niezbędne umiejętności, które wymagane są do ewakuacji personelu z wysokości bądź sprzętu podczas wystąpienia sytuacji awaryjnej.  

Do kogo skierowane jest szkolenie HS7?  

Szkolenie jest dedykowane dla personelu, który stosuje środki ochrony indywidualnej zapewniające ochronę przed upadkiem z wysokości (np. linek bezpieczeństwa). Używanie takich środków podczas pracy na wysokościach jest wykorzystywane w wielu branżach jak np. na powierzchniach dachów, w warsztatach czy fabrykach. 

Jakie są wymagania, aby przystąpić do kursu HS7? 

Aby przystąpić do kursu HS7 należy: 

 • być pełnoletnim, 
 • posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe, 
 • posiadać oświadczenie o braku przeciwskazań do pracy na wysokościach powyżej 3 m,  
 • mieć ukończone szkolenie HS1. 

Program szkolenia  

Podczas kursów omawiane są min. takie tematy jak: 

 • wymagania ogólne z zakresu akcji ratunkowych,  
 • plany ratunkowe,  
 • ocena ryzyka,  
 • procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,  
 • ratowanie osób nieprzytomnych oraz przytomnych,  
 • ratowanie osób, które znajdują się w zasięgu ratownika, jak i poza nim,  
 • ewakuacja z wysokości powstała w wyniku sytuacji awaryjnej,  
 • inspekcja sprzętu, 
 • konserwacja sprzętu,  
 • unikanie przeszkód podczas akcji ratunkowej.   

Certyfikat 

Uczestnicy szkolenia, którzy ukończą zarówno teoretyczną, jak i praktyczna ich część, otrzymują certyfikat oraz identyfikator ze zdjęciem. Zachowują one ważność przez okres 3 lat od czasu ich wydania.  

Rodzaje szkoleń dla osób pracujących na wysokościach  

Szkolenie dla osób pracujących na wysokościach możemy podzielić na kilka kategorii. Wyróżniamy szkolenia: 

ewakuacja podczas pracy na wysokościach
 • HS0 dotyczą zagadnień związanych z bezpieczną pracą na wysokościach. Są prowadzone w części teoretycznej,  
 • HS0 DEMO VAN obejmują zagadnienia dotyczące bezpiecznej pracy na wysokości. Są to szkolenia teoretyczne wzbogacone o pokaz sił przy użyciu demo vana,  
 • HS1 dotyczą bezpiecznej pracy na wysokościach. Realizowane są na poziomie podstawowym, 
 • HS2 obejmują zagadnienia związane z bezpieczną pracą na wysokościach. Prowadzone są na poziomie zaawansowanym,  
 • HS4 – omawiane są na nich zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy na wysokościach. W ich zakres wchodzi również inspekcja sprzętu chroniącego przez upadkiem z wysokości,   
  HS5 – dotyczą bezpieczeństwa podczas pracy na wysokościach. Są to szkolenia teoretyczne przeznaczone dla kadry zarządzającej,   
 • HS7 te szkolenia także są z zakresu bezpieczeństwa pracy na wysokościach. Dotyczą one podstaw działań ratunkowych. 

Krótko o szkoleniu HS1  

Szkolenie określane mianem HS1 dotyczy bezpieczeństwa podczas pracy na wysokościach. Jest ono realizowane na poziomie podstawowym. Aby wziąć w nim udział wystarczy jedynie ukończenie osiemnastego roku życia, wykształcenie co najmniej podstawowe oraz zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na wysokościach powyżej 3m.  

kursant w kasku ochronnym

To szkolenie ma na celu przekazanie osobom w nich uczestniczących informacji z zakresu stosowania środków ochrony indywidualnej, które pozwalają na ochronę przed upadkami z wysokości w różnych środowiskach.  

Po ukończonym szkoleniu HS1, jego uczestnicy będą posiadali wiedzę teoretyczną oraz umiejętności, które potrzebne są do stosowania różnego rodzaju sprzętu chroniącego przed upadkami z wysokości. To szkolenie zawiera w swoim programie bardzo dużą ilość ćwiczeń praktycznych. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń, jakie oferuje nasza firma!