Co oznacza skrót UDT i czym się zajmuje

Czym się zajmuję UDT?

UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego, jest instytucją, która zapewnia bezpieczeństwo maszyn technicznych oraz która wydaje uprawnienia państwowe z zakresu ich obsługi. Fundamentem UDT są akty prawne (ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym).   Do jego zadań należy: 

logo UDT
 • Kontrolowanie, monitorowanie oraz przestrzeganie przepisów, które dotyczą bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych oraz o dozorze technicznym; 
 • Prowadzenie ewidencji oddanych do użytku urządzeń technicznych;  
 • Certyfikacja systemów jakości dotycząca urządzeń technicznych; 
 • Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi; 
 • Analiza skutków uszkodzeń technicznych oraz ciągła kontrola stopnia zagrożenia, jakie powodują te urządzenia; 
 • Wydawanie decyzji i opinii w kwestii wykonywania dozoru technicznego; 
 • Działania, które mają za cel podnoszenie kwalifikacji zawodowych wytwórców oraz użytkowników urządzeń technicznych w zakresie ich bezpiecznej pracy; 
 • Ustalanie programów szkoleń dla osób używających i konserwujących urządzenia techniczne; 
 • Testowanie kwalifikacji osób wytwarzających urządzenia techniczne, a także podmiotów które je modernizują, konserwują, eksploatują oraz naprawiają. 

Dozór techniczny i urządzenia mu podlegające 

Dozór techniczny są to wszelkie działania odnotowane w ustawie o dozorze technicznym, mające na celu zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania i użytkowania urządzeń technicznych. Urządzenia techniczne, które podlegają Dozorowi Technicznemu, spisano w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 7 grudnia 2012 roku. Spis wszystkich maszyn jest bardzo długi oraz są to urządzenia, które na przykład mogą stwarzać niebezpieczeństwo poprzez rozprężanie gazów będących pod ciśnieniem, rozprowadzanie ładunków niebezpiecznych w czasie ich transportu (np. kotły parowe, kotły cieczowe, zbiorniki na gaz skroplony oraz cysterny), a także wszystkie maszyny tak zwanego transportu bliskiego (np. wciągniki, żurawie). Do urządzeń podlegających nadzorowi technicznemu, zaliczamy także: 

żuraw wieżowy na budowie
 • Podesty ruchome; 
 • Suwnice; 
 • Układnice; 
 • Dźwigi osobowe lub towarowe; 
 • Schody i chodniki ruchome; 
 • Urządzenia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych; 
 • Wózki jezdniowe;  
 • wózki podnośnikowe;  

A także: 

 • Szybkowary ciśnieniowe; 
 • Rurociągi; 
 • Pomosty ruchome; 
 • Koleje linowe; 
 • Urządzenia załadowcze; 
 • Układnice torów. 

O uprawnieniach UDT 

Bardzo ważne jest, aby zakład, który wytwarza, naprawia, modernizuje, montuje urządzania techniczne posiadał uprawnienia wydane przez UDT. Mówimy tutaj o zakładach występujących w naszym kraju, jak również przedsiębiorstwach zagranicznych. Uprawnienia UDT także określają kwalifikacje każdego z osobna pracownika zakładu w zakresie serwisu i naprawy lub obsługi urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu, a mówiąc ściślej – urządzeń transportu bliskiego.  

człowiek stojący przy chodnikach ruchomych

Certyfikaty, które są wystawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzają wiedzę pracowników na temat przepisów prawnych oraz zasad, znajomość warunków technicznych dozoru technicznego. Certyfikat potwierdza umiejętności przy obsłudze lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.  

Pracownik zakładu, który chce zdobyć uprawnienia UDT musi przed komisją egzaminacyjną pozytywnie zdać egzamin państwowy. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.  

Korzystnym rozwiązaniem na to, aby posiadać uprawnienia UDT, jest zapisanie się na kurs i uzyskanie na nim niezbędnej wiedzy.  

Ośrodek Szkolenia Operatorów posiada w swojej ofercie na wysokim poziomie szkolenia UDT. Serdecznie zapraszamy.