Co oznacza skrót UDT i czym się zajmuje

logo UDTUDT jest Urzędem Dozoru Technicznego – państwową instytucją, która została ustanowiona w celu zapewnienia bezpieczeństwa każdych maszyn technicznych wraz z instalacjami, które podlegają dozorowi technicznemu. Fundamentem UDT są akty prawne, a przede wszystkim ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku, która mówi o dozorze technicznym. Z tej ustawy dowiadujemy się za co jest odpowiedzialny Urząd Dozoru Technicznego.  Do jego zadań należy:

 • kontrolowanie, monitorowanie oraz przestrzeganie przepisów, które dotyczą bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych oraz o dozorze technicznym
 • prowadzenie ewidencji oddanych do użytku urządzeń technicznych
 • certyfikacja systemów jakości dotycząca urządzeń technicznych
 • dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi
 • Analiza skutków uszkodzeń technicznych oraz ciągła kontrola stopnia zagrożenia jakie powodują te urządzenia
 • Wydawanie decyzji i opinii w kwestii wykonywania dozoru technicznego
 • Działania, które mają za cel podnoszenie kwalifikacji zawodowych wytwórców oraz użytkowników urządzeń technicznych w zakresie ich bezpiecznej pracy
 • Ustalanie programów szkoleń dla osób używających i konserwujących urządzenia techniczne
 • Testowanie kwalifikacji osób wytwarzających urządzenia techniczne, a także podmiotów które je modernizują, konserwują, eksploatują oraz naprawiają

Dozór techniczny i urządzenia mu podlegające

Dozór techniczny są to wszelkie działania odnotowane w ustawie o dozorze technicznym, mające na celu zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania i użytkowania urządzeń technicznych. Urządzenia techniczne, które podlegają Dozorowi Technicznemu zapisano w rozporządzeniu Rady Ministrów w dniu 7 grudnia 2012 roku. Spis wszystkich maszyn jest bardzo długi oraz są to urządzenia, które na przykład mogą stwarzać niebezpieczeństwo poprzez rozprężanie gazów będących pod ciśnieniem, rozprowadzanie ładunków niebezpiecznych w czasie ich transportu (np. kotły parowe, kotły cieczowe, zbiorniki na gaz skroplony oraz cysterny) a także wszystkie maszyny tak zwanego transportu bliskiego (np. wciągniki, żurawie). Do urządzeń podlegających nadzorowi technicznemu, zaliczamy także:

człowiek stojący przy chodnikach ruchomych

 

 • Podesty ruchome
 • Suwnice
 • Układnice
 • Dźwigi osobowe lub towarowe
 • Schody i chodniki ruchome
 • Urządzenia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
 • Wózki jezdniowe
 • wózki podnośnikowe

A także:

 • Szybkowary ciśnieniowe
 • Rurociągi
 • Pomosty ruchome
 • Koleje linowe
 • Urządzenia załadowcze
 • Układnice torów

O uprawnieniach UDT

Bardzo ważne jest, aby zakład, który wytwarza, naprawia, modernizuje, montuje urządzania techniczne posiadał uprawnienia wydane przez UDT. Mówimy tutaj o zakładach występujących w naszym kraju jak również przedsiębiorstwach zagranicznych. Uprawnienia UDT także określają kwalifikacje każdego z osobna pracownika zakładu w zakresie serwisu i naprawy lub obsługi urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu, a mówiąc ściślej – urządzeń transportu bliskiego.

Certyfikaty, które są wystawiane przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzają wiedzę pracowników na temat przepisów prawnych oraz zasad, znajomość warunków technicznych dozoru technicznego. Certyfikat potwierdza umiejętności przy obsłudze lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Pracownik zakładu, który chce zdobyć uprawnienia UDT musi przed komisja egzaminacyjną pozytywnie zdać egzamin państwowy. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Korzystnym rozwiązaniem na to, aby posiadać uprawnienia UDT jest zapisanie się na kurs i uzyskanie na nim niezbędnej wiedzy.

Ośrodek szkolenia Operatorów posiada w swojej ofercie na wysokim poziomie szkolenia UDT. Serdecznie zapraszamy.