Szkolenie BHP dla osób wykonującą pracę niebezpieczną

Kilka słów o szkoleniach BHP dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne

Kiedy spacerujesz po ulicach miast, częstym widokiem są pracownicy budowy, pracujący na ostatnich piętrach wieżowców. Równie często można spotkać na swojej drodze pracowników sektora energetycznego, którzy starają się zlokalizować i naprawić awarię na słupach energetycznych. Obie te czynności są szczególnie niebezpieczne. Mimo tego faktu, nadal potrzebni są specjaliści, pracownicy w zawodach, które należą do grupy wysokiego ryzyka. Jak zatem zadbać o bezpieczeństwo swoje, swoich współpracowników i otoczenia? Z pomocą przychodzą specjalne szkolenia BHP, które pozwolą nabyć umiejętności zapobiegania sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu. Takie szkolenie to również nauka sposobów radzenia sobie z zagrożeniami w przypadku ich wystąpienia. Nie ryzykuj i już teraz przeczytaj, jak wybrać szkolenie, które może uratować zdrowie i życie nie tylko Tobie!

Do kogo adresowane są szkolenia BHP?

W ofertach wielu firm szkoleniowych, szczególne zaproszenie na szkolenie BHP jest kierowane do pracowników i kierowników zakładów pracy, w których występują zbiorniki naziemne, podziemne i przestrzenie zamknięte, firmy dokonujące napraw i konserwacji zbiorników.

ALE!

Głównymi adresatami szkolenia są osoby wykonujące prace szczególnie niebezpieczne. Co to dokładnie oznacza? Jak sprawdzić, czy nasza zawód również zalicza się do tej kategorii?

Zawody szczególnie niebezpieczne – charakterystyka

Gdy słyszy się określenie „prace szczególnie niebezpieczne”, na myśl przychodzi wiele zawodów, które wiążą się z pracami na dużych wysokościach czy pracami z niebezpiecznymi materiałami. Katalog zawodów o szczególnym stopniu niebezpieczeństwa jest znacznie szerszy. Zalicza się do niego prace takie jak:

 • budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części;
 • w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych;
 • przy użyciu materiałów niebezpiecznych;
 • wewnątrz komór paleniskowych kotłów, kanałów spalin, elektrofiltrów, walczaków kotła, zasobników, kanałów i lejów zsypowych oraz w zbiornikach paliw płynnych i gazowych;
 • wewnątrz zasobników węgla, pyłu węglowego, żużla i popiołu oraz innych zbiorników i pomieszczeń, w których mogą znajdować się gazy lub ciecze trujące, żrące, duszące, palne lub wybuchowe;
 • konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem;
 • związane z identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych.

To tylko niektóre z zawodów, które charakteryzuje szczególne niebezpieczeństwo. Jeśli w dalszym ciągu nie wiesz, czy Twoje stanowisko również wymaga specjalistycznego szkolenia BHP, to z pomocą przychodzi rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.). Ten akt prawny określa przede wszystkim:

 • zakres szkolenia,
 • szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bhp,
 • wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia,
 • sposób dokumentowania szkolenia,
 • przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych szkoleń.

 Szkolenie BHP a obowiązki pracodawcy

Szkolenia BHP są prawnie regulowane. Mówi o tym wymienione wyżej rozporządzenie, a dokładnie § 15 ust. 1. We wskazanym fragmencie czytamy, że szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata. Jednak na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, pracownicy podlegają takiemu szkoleniu nie rzadziej niż raz w roku! W tym miejscu warto zwrócić uwagę na obowiązki pracodawcy w tej kwestii – ostatecznie, to on podejmuje decyzję co do częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego pracowników wykonujących pracę traktowaną jako szczególnie niebezpieczną. Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.

Pracodawca jest zobowiązany do ustalania i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w swoim zakładzie pracy. Oprócz tego, do obowiązków pracodawcy w zakresie BHP, należy:

 • określanie szczegółowych wymagań BHP,
 • zapewnianie bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami przez wyznaczone w tym celu osoby; odpowiednie środki zabezpieczające,
 • instruktarz pracowników co do imiennego podziału pracy i kolejności wykonywania zadań,
 • zapewnienie, aby dostęp do miejsc wykonywania tego rodzaju prac miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

Czego dowiemy się na specjalistycznym kursie BHP?

Na rynku firm szkoleniowych, pojawia się coraz więcej ofert, które proponują kursy BHP dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne. Na przykładzie Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO, można w skrócie zdefiniować cel szkolenia – zapoznanie Uczestników z obowiązkami spoczywającymi na kadrze zarządzającej oraz na pracownikach w związku z pracami, które zaliczane są do szczególnie niebezpiecznych. Uczestnicy szkolenia uczestniczą w dwóch modułach:

TEORETYCZNYM – w tej części uczestnicy poznają pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, prawem pracy i wypadkami przy pracy oraz aktualne przepisy prawne, w tym dotyczące m.in. praw i obowiązków pracodawców i pracowników; profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami czy szkoleń BHP.

PRAKTYCZNYM – teraz czas na praktyczne wykorzystanie zdobytej podczas wykładów wiedzy! Uczestnicy będą mieli możliwość dokonania identyfikacji i klasyfikacji zdarzeń, identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń wypadkowych, a także nabędą umiejętność sporządzenia dokumentacji powypadkowej na podstawie opisów zdarzeń przygotowanych przez wykładowcę. Co więcej, każdy będzie miał możliwość ćwiczeń nad umiejętnością dyscyplinowania pracowników do przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz egzekwowania ich naruszeń.

Jakie są korzyści ze szkolenia?

Chociaż wydaje się, że korzyści związane z udziałem w szkoleniu BHP są oczywiste, to warto je sobie ponownie przypomnieć i wymienić.

 • przekazanie wiedzy, która w sposób bezpośredni wpływa na bezpieczeństwo osób wykonujących tego typu prace, a także całe otoczenie,
 • świadomość kadry kierowniczej o odpowiedzialności prawnej za pracowników wykonujących tego typu prace.
 • otrzymanie wzorów dokumentacji wymaganej przy prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych.
 • redukcja zagrożeń przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.
 • skrócenie czasu wykonywanych tych prac.
 • zmniejszenie statystyki wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych.
 • dbałość o zdrowie i życie osób zatrudnionych w zakładzie prac.