Do kogo adresowane są szkolenia BHP?

galeria zdjęć uczestników szkolenia BHP dla osób wykonujących prace niebezpieczneSzczególne zaproszenie na szkolenie BHP jest kierowane do pracowników i kierowników zakładów pracy, w których występują zbiorniki naziemne, podziemne i przestrzenie zamknięte, firmy dokonujące napraw i konserwacji zbiorników.

Głównymi adresatami szkolenia są osoby wykonujące prace szczególnie niebezpieczne. Co to dokładnie oznacza? Jak sprawdzić, czy nasza zawód również zalicza się do tej kategorii?

Zawody szczególnie niebezpieczne – charakterystyka

Katalog zawodów o szczególnym stopniu niebezpieczeństwa jest szeroki. Zalicza się do niego prace takie jak:

 • budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części;
 • w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych;
 • przy użyciu materiałów niebezpiecznych;
 • wewnątrz komór paleniskowych kotłów, kanałów spalin, elektrofiltrów, walczaków kotła, zasobników, kanałów i lejów zsypowych oraz w zbiornikach paliw płynnych i gazowych;
 • wewnątrz zasobników węgla, pyłu węglowego, żużla i popiołu oraz innych zbiorników i pomieszczeń, w których mogą znajdować się gazy lub ciecze trujące, żrące, duszące, palne lub wybuchowe;
 • konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem;
 • związane z identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych.

To tylko niektóre z zawodów, które charakteryzuje szczególne niebezpieczeństwo. Jeśli w dalszym ciągu nie wiesz, czy Twoje stanowisko również wymaga specjalistycznego szkolenia BHP – skontaktuj się z nami!. Z pomocą przychodzi też rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.). Ten akt prawny określa przede wszystkim:

 • zakres szkolenia,
 • szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bhp,
 • wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia,
 • sposób dokumentowania szkolenia,
 • przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych szkoleń.

Szkolenie BHP a obowiązki pracodawcy

Szkolenia BHP są prawnie regulowane. Mówi o tym wymienione wyżej rozporządzenie, a dokładnie § 15 ust. 1. We wskazanym fragmencie czytamy, że szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata. Jednak na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, pracownicy podlegają takiemu szkoleniu nie rzadziej niż raz w roku! Pracodawca kieruje na szkolenia okresowego pracowników  zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach oraz wymagania określone w przepisach.

Pracodawca jest zobowiązany do ustalania i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w swoim zakładzie pracy. Oprócz tego, do obowiązków pracodawcy w zakresie BHP, należy:

 • określanie szczegółowych wymagań BHP,
 • zapewnianie bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami przez wyznaczone w tym celu osoby; odpowiednie środki zabezpieczające,
 • instruktarz pracowników co do imiennego podziału pracy i kolejności wykonywania zadań,
 • zapewnienie, aby dostęp do miejsc wykonywania tego rodzaju prac miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

Jeśli potrzebujesz szkoleń BHP – zapraszamy do kontaktu!